Stadgar Bengtsbo Elektriska Distributionsförening

Från grytnas.org

Hoppa till: navigering, sök

§ l.

Bengtsbo elektriska distributionsförening u.p.a. vars firma har till ändamål att inköpa och distribuera elektrisk energi till ljus och kraft m. m. till sina medlemmar och eventuellt åt abonnenter. Föreningens styrelse, nedan benämnd Styrelsen, har sitt säte i Bengtsbo, Grytnäs socken med postadress Avesta.

 

§ 2.

Berättigad till inträde i föreningen är, med de undantag och förbehåll som här nedan säges, varje person, förening, bolag eller annan samfällighet eller stiftelse, som brukar jordbruksfastighet eller innehar annan fastighet inom det distributionsområde, ävensom varje inom nämnda område bofast person, dock att Styrelsen bör neka inträde om skälig anledning därtill förefinnes.


§ 3.

Medlem i föreningen är endast den person, förening, bolag eller annan samfällighet eller stiftelse, som i enlighet med gällande lag och dessa stadgar innehar en eller flera andelar i föreningen. Antalet andelar för varje medlem, som brukar jordbruksfastighet, bestämmes av antalet hektar odlad jord, som de gårdar inom föreningens distributionsområde innehålla, vilka medlem brukar och som lämpligen kunna komma i åtnjutande av elektrisk energi. För varje sådan hektar är medlem skyldig teckna andel i föreningen. Den som utan att bruka jordbruksfastighet, respektive den, som visserligen brukar dylik fastighet, men i nämnvärd omfattning önskar använda elektrisk kraft icke endast för brukandet av denna fastighet, utan även för andra ändamål, såsom industriella företag, belysning i större skala m. m. sådant, är skyldig att om han som medlem intages i eller tillhör föreningen, teckna ett antal andelar, som skäligen kan anses motsvara storleken av hans energiförbrukade apparater, vilket antal i vanliga fall avgöres av Styrelsen. Medlem ingår i föreningen med ett belopp av åttio (80) Kronor för varje tecknad andel, vilket belopp erlägges medelst avlämnande aven till innehavaren ställd och vid anfordran betalbar förbindelse å samma belopp och är att anse såsom medlems insats. Dylik forbindelse skall till Styrelsen avlämnas senast en månad efter medlems intagande i föreningen. Därjämte är medlem skyldig att verkställa vissa av Styrelsen hestämda naturaprestationer, som skola vara lika stora för varje andel och motsvara ett värde av högst en (1) Kr. per andel. Styrelsen är berättigad att använda de sålunda av medlemmarna avlämnade förbindelserna såsom säkerhet för lån, som av föreningen upptages. Det åligger Styrelsen att noga tillse, att medlemmarnas nämnda förbindelser icke preskriberas. För föreningens förbindelser ansvarar föreningen allenast med sina tillgångar, förfallna, men ej guldna insatser däri inberäknade.


§ 4.

Den som vill inträda i föreningen, skall därom till Styrelsen i två exemplar avlämna skriftlig egenhändigt undertecknad och bevittnad ansökan, upptagande för huru många andelar den sökande vill inträda i föreningen. Ansökan prövas av Styrelsen. Sedan den bifallits samt den sökande avlämnat i § 3 omförmälda förbindelse, är han att anse som medlem i föreningen. Nya medlemmar antagas endast vid varje kvartalsskifte.


§ 5.

Om medlem säljer eller eljest frånträder den egendom eller lägenhet vari elektriska motorer och apparater användas, för vilka andelar tecknats, skall han förbinda köparen resp. efterträdaren att övertaga hans rättigheter eller förpliktelser gent emot föreningen. Underlåter medlem detta, må han uteslutas ur föreningen, såvida han icke fort- farande fullgör sina som föreningsmedlem åliggande skyldigheter. Då medlem, utan att hava på sätt ovan i denna § säges på annan överlåtit sitt medlemskap i föreningen, frivilligt ur föreningen utträder eller på sätt i § 7 här nedan omförmäles ur föreningen uteslutes, äger han ej återfå sin insats i föreningen, med mindre de för ledningsnätets byggande av föreningen mot säkerhet av Styrelses borgen upplånta medel guldits, och i övrigt betingelserna i § 15 Föreningslagen föreligga. Ur föreningen avgående eller utesluten medlem är sålunda skyldig att kontant lösa den del av insatsförbindelsen, som ej. redan är genom amorteringar gulden. Bestämmelsen galler ej för fall, varom i § 44 morn. 2 Föreningslagen stadgas.


§ 6.

Medlemskap i föreningen kan ej överlåtas utan Styrelsens prövning, dock skall avliden medlems maka eller arvinge vara berättigad att i den avlidnes ställe i föreningen inträda, så och den, som köper eller övertager nyttjanderätt av egendom eller lägenhet vari elektrisk ström användes. Den som vill utträda ur föreningen, göre därom skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan hos Styrelsen.


§ 7.

Medlem kan, utom i de fall, som omförmäles i § 2 Föreningslagen och § 5 här ovan, ur föreningen uteslutas, om han ställes under förmyndarskap eller råkar i konkurstillstånd. Fråga om medlems uteslutning ur föreningen skall hänskjutas till avgörande vid föreningssammanträde, dock skall sådant beslut för att äga giltighet vara fattat med två tredjedelar % röstpluralitet. Den som ur föreningen uteslutes, har fölorat all rätt till vinst eller andel i förenngens fonder eller andra tillgångar.


§ 8.

Föreningen bekostar i huvudsak ledningar fram till respektive gårdar samt transformatorer och mätare, enligt vissa av Styrelsen fastställda grunder. Sådana ledningar, transformatorer och mätare eller delar därav, som icke bekostas av föreningen, skola bekostas av den eller de medlemmar, för vilkens respektive vilkas räkning anläggningen göres.


§ 9.

Varje medlem och abonnent bekostar själv installationer å gård med motorer och lampor, och betraktas dessa såsom medlems enskilda egendom. Förenämnda installationer liksom och framtida ändringar eller utvidgningar av densamma skola utföras enligt gällande författningar och få blott utföras av utav Styrelsen antagna entreprenörer. Föreningens ombud äger rätt att när som helst kontrollera anläggningen, och är konsumenten skyldig att omedelbart å egen bekostnad utföra de skäliga förändringar, som Styrelsen påyrkar. Uraktlåter medlem eller abonnent att ställa sig bestämmelsen i denna § till efterrättelse, äger Styrelsen rätt att vägra anslutning av nyanläggning respektive att avstänga strömleveransen till befintlig anläggning, varjämte den felande får, till dess rättelse skett betala samma extra avgift som i § 10 femte stycket stadgas för utebliven betalning.


§ 10.

Som betalning till föreningen för förbrukad elektrisk energi erlägger medlem av Styrelsen fastställda och kontrakterade avgifter, och verkställer vissa av Styrelsen bestämda natura prestationer. Abonnent, varmed menas kraftavnämare, som icke är medlem av föreningen, erlägger i allmänhet högre avgifter, som av Styrelsen bestämmas. Avgift får för abonnent aldrig sättas lägre än för medlem, som använder kraft på samma sätt och för samma ändamål. I fråga om villkonen för tillhandahållandet av elektrisk energi skola under i övrigt lika förhållanden föreningens medlemmar inbördes och föreningens abonnenter inbördes av föreingen bebandlas lika. Avgiften för den elektriska energin utgår med en viss av Styrelsen bestämd årlig minimiavgift för varje andel, vare sig motsvarande energi förbrukas eller ej. Mätare avläsas av föreningens personal å tid, som av Styrelsen bestämmes, och skall därefter betalningen för förbrukad elektrisk energi respektive minimiavgiften erlägges å dag och tid, som likaledes av Styrelsen bestämmes, vid äventyr att föreningen i annat fan äger rätt avbryta energileveransen till gäldenärens egendom, och den försumlige dessutom får betala en daglig extra avgift av fem (5) öre per installerad motorhästkraft, tills betalning sker. Abonnent skall vara skyldig, om Styrelsen så fordrar, till Styrelsen överlämna sådan borgen, eller annan säkerhet, som av Styrelsen godkännes för riktiga fullgörandet av sina kontraktsenliga skyldigheter gentemot föreningen. § 11. Medlem och abonnent skall vid äventyr av personlig ersättningsskyldighet hava installerad mätare brandförsäkrad till belopp, som av Styrelsen bestämmes, så att i händelse av eldsvåda föreningen ej gör någon förlust. Finnes anledning att en mätare missvisar, kontrolleras densamma vid första lämpliga tillfälle av ombud för föreningen. Skulle mätaren därvid visa sig brukbar med förändrad konstant, beräknas förbrukningen med tillämpning av den nya konstanten, dock icke för längre tid tillbaka än för kvartalet näst före det, under vilket missvisningen ådagalagts. Skulle mätaren däremot visa sig obrukbar för beräkningen av förbrukningen, förbehåller sig föreningen rätt att beräkna och påfordra kostnaden för den energimängd, som på grund av antalet använda lampor eller motorer eller av motsvarande avläsningar under annan period eller i övrigt av andra förhållanden av föreningen anses vara förbrukad. under den tid mätaren varit felaktig. Sker provningen av mätaren på innehavarens begäran, vilken skall vara skriftlig, och uppgår missvisningen icke till 5 % är innehavaren skyldig ersätta föreningen de självkostnader för provningen. I andra fall ,bekostas provningen av föreningen. Skulle meningsskiljaktighet mellan föreningen och mätarens innehavare uppstå om mätaren eller avläsningarna, hänskjutes saken till avgörande aven opartisk, sakkunnig person eller institution, varom parterna enas, eller om detta ej sker, utses av Konungens Befallningshavande i Kopparbergs län. Kostnaden för dylikt avgörande bestrides av kontrahenterna till hälften vardera.


§ 12.

Gentemot medlem eller abonnent är föreningen ej ersättningsskyldig för avbrott i strömleveransen, som förorsakats av force majeure såsom strejk, lockout, eldsvåda, olyckshändelse eller till följd av andra händelser, till vilka föreningen ej varit vållande, ej heller på grund av avbrott förorsakat av kraftleverantören.


§ 13.

Föreningens angelägenheter förvaltas aven styrelse, bestående av fem personer, som för en tid av två år utses å ordinarie föreningssammanträde. Första gången val skett skola dock efter lottdragning tre avgå efter ett år. Årligen väljas två suppleanter för Styrelsen.


§ 14.

Styrelsen är beslutmässig då minst fyra ledamöter äro närvarande och sammanträder på ordförandens kallelse. Begäres sammanträde av minst tre styrelseledamöter, skall sådant utsättas. Styrelseledamot eller suppleant, som förfallolöst utebliver från sammanträde, till vilket han blivit behörigen kallad, vare skyldig erlägga för varje gång två (2) Kr. till reservfonden. Vid styrelsesammanträde föres protokoll, som justeras antingen vid nästa sammanträde, eller och därförut av de ledamöter, som Styrelsen därtill utser.


§ 15.

Styrelsen förvaltar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med gällande lag och dessa stadgar, avgiver årligen rdogörelse över förvaltningen, företräder föreningen i alla densamma rörande frågor med bindande kraft för dess medlemmar, ansvarar en för alla och alla för en inför föreningen för de medel, som av Styrelsen omhänderhavas, förer själv eller genom avlönad räkenskapsförare föreningens räkenskaper och förteckning över föreningens medlemmar, Styrelsen dock obetaget, om å föreningssammanträde därtill lämnas tillstånd, att åt särskild kassaförvaltare uppdraga att i enlighet med grunder, som å föreningssammanträde fastställas, på eget ansvar såväl omhänderhava föreningen tillkommande avgifter för tillhandahållen elektrisk energi som i övrigt handhava den löpande kassarörelsen.


§ 16.

Över föreningens affärer låter Styrelsen föra räkenskaper, som avslutas för kalenderår samt böra vara färdiga till granskning den l :sta därpå följande mars. För granskning utses å ordinarie föreningssammanträde årligen två revisorer jämte en suppleant för dem. Före den l april böra revisorerna hava avslutat granskningen samt därom avgiva berättelse.


17.

Styrelsen antager och avskedar erforderlig tjänstepersonal.


18.

Årligen i april månad hålles i Bengtsbo ordinarie föreningssammanträde med föreningens medlemmar. Extra föreningssammanträde hålles när Styrelsen därtill finner anledning eller minst en tiondel av föreningens medlemmar för uppgivet ändamål därom hos Styrelsen skriftligen anhåller. Förslag, som enskild medlem önskar å föreningssammanträde skall minst tre (3) veckor före sammanträdet vara till Styrelsen skriftligen avlämnat. På föreningssammanträde må, utom i de fall bestämmelserna i § 35 Föreningslagen så medgiva, endast de frågor behandlas, för vilka sammanträdet blivit utlyst. Dessa frågor skola i kallelsen till sammanträdet vara uppgivna. Alla föreningssammanträden hållas å tid och rum som av Styrelsen bestämmes. Vid föreningssammanträde må väljas ordförande för tillfället. Kallelse till föreningssammanträde sker minst fjorton (14) dagar före sammanträdet skriftligen å brevkort med betalt svar till varje medlem. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom vanligt brev med allmänna posten.


§ 19.

Vid alla föreningssammanträden har medlem en röst för varje andel, dock får ingen rösta för mer än en tiondel av vid sammanträdet representerat röstetal. Alla val försiggå med slutna sedlar, såvida icke alla samtliga närvarande annorlunda beslutat. Annan omröstning skall ske öppen, därest ej någon medlem påkallar sluten omröstning. Över beslut, som å föreningssammanträde futtas, skall genom Styrelsens försorg föras protokoll, som justeras av ordföranden och två därtill vid sammanträdet utsedda medlemmar.


§ 20.

Vid ordinarie föreningssammanträde skall förekomma: 1.Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse med Styrelsens förklaring över de till äventyrs framställda anmärkningarna samt fråga om ansvarsfrihet, ävensom beslut om användning av årets vinst eller. täckande av uppkommen förlust. 2.Val av styrelseledamöter oeh suppleanter för dem. 3.Val av revisorer och suppleanter för dem. 4.Styrelsens framställningar. 5.Andra ärenden som i behörig ordninng till föreningssammanträdet hänskjutas. 6.Val av två personer, som jämte ordföranden skall justera protokollet.


§ 21.

Tvister, som uppkomma mellan föreningen och Styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem angående förningens angelägen- heter, skola avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.


§ 22.

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar eller om föreningens upplösning skola behandlas i enlighet med föreskrifterna i föreningslagen. Förslag om stadgeändringar innebärande insatsförbindelsernas återlämnande till medlemmarna må icke väckas, förrän samtliga föreningens skulder blivit guldna. Av föreningens årsvinst avsättes 10 % till en reservfond. I behörig ordning beslutad stadgeahdring skall genom Styrelsens försorg registreras på sätt gällande lag föreskriver. 18 § i lagen om ekonomiska föreningar äger tillämpning å föreningen.


§ 23. S

kulle, sedan föreningen upplösts och alla dess skulder guldits, tillgångar finnas, skola desamma fördelas bland dem, som vid upplösningen voro medlemmar av föreningen, och äga dessa då återbekomma var sin insats, eller om tillgångarna ej därtill förslå, vad på insatsen belöper. Uppstår överskott, skall det fördelas mellan medlemmarna efter angivna grunder.


Förestående stadgar är vid sammanträde med Bengtsbo Elektriska distributionsförening u.p.a. den 24 juli 1918 antagna, betygar.

Carl Erik Klingström. Gustaf Andersson. C. E. Lindström.

Emil Strand. Bevittnas av:

Gösta Åkerblom, Lars Eriksson. A. G. Andersson.

År 1918 den 10 januari blev i förestående stadgar omförmälda före- ning härstädes registrerad, betygas; Falun i Landskansliet som ovan På tjänstens vägnar: N. Sunnengren.

Personliga verktyg
Create a book
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux